SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC

SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC

Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch số 35/KH- PGDĐT ngày 18/11/2019 của Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Thuận về việc triễn khai việc sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học giai đoạn 2019-2020.           Thực hiện kế hoạch 16/KH- MGPĐ ngày 12/11/2020 của trường Mẫu giáo Phong Đông kế hoạch tổ chức chuện đề cấp huyện “sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học giai [...]