SỐ 118/UBND-KGVX v/v chủ trương cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh covid-19

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ chỉ thị số 79CT-BGDĐT Ngày 28/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid-19 trong cơ sở giáo dục và đào tạo

Xét đề nghị của Giám đốc sở giáo dục và Đào tạo tại công văn số 240/SGDĐT-VP ngày 02/02/2021 về việc đề xuất cho học sinh,sinh viên nghĩ học từ ngày 30/02/2021 đến hết ngày 16/02/2021